Decret del Lleure a Catalunya

El dia 1 de novembre entra en vigor el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 any que al contrari de l’anterior Decret vigent des del 10/06/2003 no n’exclou del seu compliment a les activitats esportives realitzades per entitats inscrites al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Així, a partir d’ara, s’hauran de comunicar a la Conselleria de Joventut els casals o campus de 4 o més dies de duració o les estades o colònies amb 2 o més nits de pernocta.

Les activitats, tant si s’han de comunicar o no a la Conselleria de Joventut, hauran de tenir un responsable i en funció dels participants, un o diversos dirigents. Per les activitats en les que existeixi la obligació de comunicació a la Conselleria de Joventut, tant el responsable com un % important dels dirigents hauran d’estar inscrits al ROPE (registre de professionals de l’esport) o estar col·legiats al COPLEFC.

Decret del Lleure per menors de 18 anys

A més, s’hauran d’acomplir un seguit d’obligacions formals i de documentació que podran ser revisades tant per la Conselleria de Joventut o com per el Consell Català de l’esport.

Donada la casuística en funció de l’edat i el nombre de participants, així com del tipus d’activitat, podeu posar-vos gratuïtament en contacte amb nosaltres per analitzar els requisits a complir en cada cas concret.

Equip de wealia

mail: info@wealia.com
telef: 656 45 44 11