LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. TEXT CONSOLIDAT Preàmbul D'acord amb el que estableix l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat té atribuïdes competències exclusives en matèria d'esport. En l'exercici de la competència esmentada el Parlament va aprovar diverses lleis: la Llei 11/1984, del 5 de març, [...]

By |2017-03-06T12:33:20+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l'article 142 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la intervenció [...]

By |2017-03-06T12:26:47+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural. TEXT CONSOLIDAT La demanda social en relació amb les activitats fisicoesportives de lleure en l'entorn natural té un increment constant. L'afluència creixent de practicants d'aquestes activitats comporta uns beneficis en el territori, especialment en les infraestructures i en [...]

By |2017-03-06T12:23:50+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

Modificacions pressupostos 2017

«3. Les entitats, els centres, els establiments públics o privats i les empreses amb ànim de lucre o sense, dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva o es prestin serveis esportius a canvi d’una contraprestació econòmica (preu, quota o similar) han de disposar de professionals de [...]

By |2017-03-06T12:19:58+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

Decret legislatiu 1/2000 Text únic de la llei de l’esport

Decret legislatiu 1/2000 Text únic de la llei de l’esport Títol preliminar– Principis rectors de la política esportiva catalana Títol 1 – De les entitats esportives catalanes Capitol 1 – Dels clubs o associacions esportius i de les seccions esportives d’altres entitats Capitol 2 – De les agrupacions esportives Capitol 3 – De les federacions [...]

By |2017-03-06T12:10:31+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestacionesmínimas del SeguroObligatorio Deportivo.

Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestacionesmínimas del SeguroObligatorio Deportivo. La especificidad de los riesgos que conlleva la práctica del deporte de competición en determinadasmodalidades y la necesidad de garantizar un marco de seguridadsanitariaalrededor de dichaprácticamotivaron la inclusión en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, [...]

By |2017-03-06T12:07:21+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments

DECRET 58/2010, de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

DECRET 58/2010, de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. Preà¬mbul I L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en el seu article 134.1.d) que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'esport, que inclou en tot cas "l'establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats [...]

By |2017-03-06T12:01:39+01:00marzo 6th, 2017|Normativa|0 Comments
Go to Top