Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l’article 142 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d’activitats i instal•lacions destinades a la joventut. D’acord amb l’article 134 de l’Estatut d’autonomia, també té la competència exclusiva en matèria d’esport i lleure.
D’acord amb l’article 44.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els poders públics han de facilitar i promoure l’accés a les activitats d’educació en el lleure.
Així mateix, l’article 84.2.g) de l’Estatut d’autonomia garanteix una certa atribució competencial als ens locals que incideixen en matèries relacionades amb l’objecte d’aquest Decret, i en l’àmbit legal, l’article 159.3.a) tercer de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que correspon als municipis participar en les funcions de l’Administració de la Generalitat en alguns aspectes relacionats també amb les activitats de lleure.
Així mateix els articles 19, 39, 41 i 169 de la Llei preveuen l’educació en el lleure.
La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és necessària perquè les activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al creixement integral d’infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el suport del sector, perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de qualitat, i també compta amb el seu reconeixement, ja que aquest considera la Direcció General de Joventut la interlocutora principal en aquesta matèria. Es tracta d’una regulació que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la formació de les persones dirigents de les activitats (monitors/ores i director/ores d’educació en el lleure) i sobre les instal•lacions on es desenvolupen.
Actualment, la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, el qual compta amb més de deu anys de vigència, al llarg dels quals han sorgit noves realitats i necessitats socials. En conseqüència, cal aprovar un nou decret que, d’una banda, introdueixi millores operatives fruit de l’experiència assolida i, d’altra banda, s’adapti a les mesures de simplificació i racionalització administrativa actualment vigents.
En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi. Es redueix el nombre mínim de participants perquè li sigui aplicable aquest Decret, que passa a ser més de quatre participants.
Les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.
Des del seu origen, els moviments d’educació en el lleure basats en el voluntariat, la participació i la transformació social han estat cabdals per al creixement de l’educació al nostre país. El conjunt d’agrupaments escoltes i guies, centres d’esplai i altres centres infantils i juvenils amb aquestes característiques (amb independència de la seva fórmula jurídica) són coneguts, en l’àmbit de la participació juvenil i de diferents polítiques públiques, amb el terme d’associacionisme educatiu, i configuren una realitat diversa però amb trets compartits comuns que cal tenir presents en tota regulació que afecti aquest tipus d’activitat educativa amb infants i joves.
En un moment posterior, es va afegir al sector un potent i dinàmic teixit empresarial que va completar l’oferta educativa. Aquest teixit empresarial ha conviscut i conviu de manera positiva amb el treball voluntari que es fa des del teixit associatiu, i en molts casos s’ha establert una porositat enriquidora i fructífera entre ambdós àmbits.
La convivència i interrelació entre el teixit associatiu i el teixit empresarial és un valor notable de l’educació en el lleure a Catalunya que cal mantenir i preservar. Alhora cal garantir que estiguin subjectes a un mateix marc jurídic.
D’altra banda, els articles 56, 57 i 58 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, regulen, respectivament, els requeriments de les zones i equipaments recreatius, l’educació en el lleure, així com el joc i la pràctica de l’esport pels infants i els adolescents, i estableixen el seu dret a practicar l’esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur.
Així, s’ha detectat la conveniència d’ampliar l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret per tal d’incloure, de comú acord amb el Consell Català de l’Esport, es activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure, i superar el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos. Per aquest motiu, el present Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport. Complementàriament als canvis en l’àmbit d’aplicació, es millora la definició i s’amplien les activitats excloses del compliment del Decret per evitar confusions i problemes d’interpretació.
Mitjançant aquest Decret, també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.
En el contingut material d’aquest Decret s’han tingut en compte els requeriments de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i les normes que la despleguen, per a l’obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que són equivalents als títols de monitor/a i director/a i habiliten per a l’exercici de la professió d’educador en el lleure. També, atès el nou àmbit d’aplicació, el Decret ha tingut en compte la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i el Decret 68/2009, de 28 d’abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
Pel que fa a la notificació de la realització de l’activitat, l’obligatorietat s’amplia a les activitats que tenen més de dues nits de durada per a un millor seguiment davant possibles situacions d’emergència, i alhora s’adapta a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. El Decret també preveu processos electrònics d’inscripció i autorització.
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i els joves amb discapacitat, en l’elaboració d’aquest Decret s’ha tingut en compte la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Atès el informe de la Comissió de Govern Local i el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquest Decret té per objecte regular les següents activitats d’educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:
a) Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin quines siguin la seva denominació i característiques.
b) Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
1.2 Les rutes que s’iniciïn o acabin a Catalunya han de complir amb el contingut d’aquest Decret els dies en què transcorrin dins del territori català.
1.3 Queden excloses les activitats següents:
a) Les activitats que tinguin caràcter familiar.
b) Les activitats dutes a terme per centres educatius regulats per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, públics o privats, dintre del període escolar, quan només hi assisteixin els seus alumnes amb els professors, i amb acompanyants o sense.
c) Les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació, la formació de tècnics d’esport i qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que no s’ajusti o s’assimili a les activitats que preveu l’apartat 1 d’aquest article que duguin a terme la federació esportiva catalana corresponent o una entitat esportiva degudament federada.
d) Les activitats promogudes o organitzades per centres residencials d’acolliment i pels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, així com les activitats promogudes o organitzades per professionals dels centres educatius i dels equips de medi obert, de justícia juvenil, quan els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les dugui a terme el personal propi dels serveis.
e) Les activitats desenvolupades pels membres de la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, amb independència de la seva denominació i característiques, que es regeixen per la regulació específica que els és aplicable.
f) Les activitats organitzades per ludoteques de les administracions públiques quan aquestes siguin sense pernoctació, es desenvolupin en els seus locals i amb l’equip de professionals que fan l’activitat continuada i estable durant l’any.
1.4 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, les activitats a què fa referència la lletra d) queden subjectes al règim de notificació que preveu l’article 10.
Article 2
Definicions del tipus d’activitats
Als efectes d’aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:
a) Acampada infantil i juvenil: activitat amb pernoctació duta a terme a l’aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.
b) Camp de treball: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d’interès social o comunitari o col•laboren en projectes col•lectius i no lucratius amb voluntat d’incidir en la transformació social.
c) Casal de vacances: qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l’any, i en la qual els participants no fan nit.
d) Casal esportiu: casal de vacances en el qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
e) Colònia: activitat amb pernoctació en la qual l’estada es du a terme en un edifici, casa o instal•lació fixa.
f) Estada o campus esportiu: colònia en la qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
g) Ruta: activitat consistent en la realització d’una marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.
h) Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la realització d’una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.
Article 3
Definicions de les persones que intervenen en les activitats
Als efectes d’aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:
a) Responsable de l’activitat: persona que assumeix la responsabilitat de la realització de l’activitat d’acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l’entitat organitzadora o l’entitat promotora.
b) Persona dirigent: persona que porta a terme directament les activitats amb els participants.
c) Equip de dirigents: equip format per la persona responsable de l’activitat i per les persones dirigents. Tots els membres de l’equip de dirigents han de ser majors d’edat.
c) Personal de suport logístic: persones que, sense estar directament a càrrec dels menors participants, col•laboren en el bon funcionament de l’activitat atenent aspectes de tipus logístic o infraestructural. El personal de suport logístic ha de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys, en els termes que preveu l’article 4.8.
Article 4
Equip de dirigents, personal de suport logístic i persona responsable de l’activitat
4.1 Cada una de les activitats que regula aquest Decret ha de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents.
4.2 Els grups han de comptar amb les següents persones dirigents:
a) En els grups de fins a 24 participants, hi ha d’haver sempre present a l’activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció inferior a deu participants, sens perjudici del que s’estableix a l’apartat 6 d’aquest article. En el cas que, en aplicar el càlcul de les ràtios, el resultat sigui un únic dirigent i en el grup hi hagi algun participant menor de 16 anys, cal necessàriament la presència d’una segona persona dirigent.
b) En els grups de 25 o més participants, hi ha d’haver sempre present a l’activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció superior a quatre participants, sens perjudici del que estableix l’apartat 6 d’aquest article.
4.3 Les activitats que regula aquest Decret amb una durada igual o superior a dues nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius sense comptar els caps de setmana si són casals de vacances o casals esportius, han de comptar amb un equip de dirigents constituït d’acord amb les normes següents:
a) En el cas de les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, com a mínim el 40% dels membres de l’equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de 25 o més participants que calgui per complir amb la proporció que estableix l’apartat 2 d’aquest article, han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure o de director/a d’activitats d’educació en el lleure.
b) En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes esportives, com a mínim el 40% dels membres de l’equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de més de 25 participants que calgui per complir amb la proporció que estableix l’apartat 2 d’aquest article, han d’estar en possessió del certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, com a mínim de monitors/ores esportius/ives.
c) En les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, la persona responsable de l’activitat ha d’estar inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d’activitats d’educació en el lleure. Si l’activitat té fins a 24 participants, n’hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure.
d) En els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l’activitat ha d’estar en possessió del certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d’estar col•legiat en el Col•legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya. Si l’activitat té fins a 24 participants, n’hi ha prou amb disposar del certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.
4.4 Les fraccions resultants del càlcul que indiquen els apartats 4.3.a) i 4.3.b) s’han d’arrodonir al nombre enter superior.
4.5 La inscripció en els registres que esmenta aquest article no eximeix de la possessió d’altres diplomes o titulacions que per raó de l’especificitat del programa o de la finalitat de l’activitat se’ls pugui exigir legalment.
4.6 La persona responsable de l’activitat i l’equip de dirigents han d’estar presents durant la realització de l’activitat.
4.7 En els grups on participin infants menors de 3 anys, cal:
a) Per cada vuit participants hi ha d’haver sempre present a l’activitat, com a mínim, una persona dirigent, major d’edat, i una persona dirigent més per fracció inferior a vuit, sens perjudici del que estableix l’apartat 6 d’aquest article.
En el cas que, en aplicar el càlcul de la ràtio que estableix el paràgraf anterior, el resultat sigui un únic dirigent, cal necessàriament la presència d’un segon dirigent.
b) El 100% dels dirigents participants que calgui per complir amb la proporció que estableix l’apartat anterior, han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut en la modalitat de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure o de director/a d’activitats d’educació en el lleure. També s’admet la titulació de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que els membres de l’equip de dirigents que tinguin aquesta titulació no superi el 50% del total de dirigents que estableix l’apartat a).
4.8 El personal de suport logístic no computa en cap de les ràtios que estableix aquest article. S’admet que formin part del personal de suport logístic persones que tinguin entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i que hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.
4.9 El personal que formi part de l’equip de dirigents i el personal de suport logístic que participin en qualsevol de les activitats que regula aquest Decret han d’acreditar, mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, que no han estat condemnats per sentencia ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes que preveuen l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, o norma que la substitueixi.
Article 5
Assegurances
5.1 L’entitat organitzadora o l’entitat promotora de l’activitat ha de contractar, per a totes les persones participants, una assegurança d’accidents personals amb les cobertures següents: per despeses d’assistència sanitària, un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros. En el supòsit de defunció d’una persona menor de 14 anys, l’assegurança s’ha de destinar a cobrir les despeses de sepeli.
5.2 L’entitat organitzadora o l’entitat promotora ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat amb uns límits mínims d’indemnització de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
5.3 En cas que l’entitat organitzadora o promotora de l’activitat estigués federada o formés part d’un moviment o associació, poden ser aquestes federacions, moviments o associacions els que formalitzin els contractes d’assegurances que preveuen els apartats 5.1 i 5.2.
5.4 En el cas dels casals esportius, de les estades esportives o campus esportius i de les rutes esportives, les obligacions en assegurances són les que preveuen el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Article 6
Activitats en el medi natural
6.1 Sens perjudici de les normes específiques de cada municipi, les activitats que regula aquest Decret que es desenvolupin en el medi natural s’han d’ajustar a la normativa vigent per a la seva protecció.
6.2 Quan les activitats objecte d’aquest Decret es desenvolupin a l’interior d’espais naturals de protecció especial declarats d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, als espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), a les reserves nacionals de caça, a les zones de caça controlada o a les reserves naturals i refugis de fauna salvatge, s’han d’ajustar també a la normativa pròpia de l’espai protegit i han de disposar de l’autorització corresponent.
6.3 Quan les activitats objecte del present Decret es duguin a terme en terrenys forestals, han de complir la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Article 7
Acampades infantils i juvenils
7.1 Les acampades infantils i juvenils que es duguin a terme fora d’una instal•lació o lloc d’acampada autoritzats per l’organisme competent han d’estar situades:
a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i als quals s’hi puguin produir esllavissades.
b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal•lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s’entén com el recorregut des del punt d’acampada fins a la via de comunicació.
d) Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’incendi forestal.
7.2 Aquestes acampades també han de disposar de:
a) El permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l’acampada, o d’una persona autoritzada per aquest propietari.
b) La còpia de l’escrit pel qual es comunica la realització de l’activitat a l’ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es du a terme aquesta activitat.
c) A Era Val d’Aran, a més de les comunicacions que regula l’apartat b), s’ha de notificar al ConselhGenerau d’Aran, com a òrgan gestor dels espais naturals de protecció especial i de les zones de caça controlada.
d) El protocol d’actuació en emergències, elaborat pel propietari del terreny on es fa l’acampada o, si no és possible, per la pròpia entitat que organitza l’activitat, que inclogui, com a mínim, el sistema d’obtenció d’informació sobre situacions de risc, el sistema d’avís, el pla d’evacuació i altres mesures de protecció a aplicar, d’acord amb el lloc, els dies i el nombre d’assistents.
Article 8
Instal•lacions
8.1 Les activitats amb pernoctació s’han de dur a terme en instal•lacions inscrites al Registre d’instal•lacions destinades a activitats amb infants i joves.
8.2 Queden excloses de complir el que preveu l’apartat anterior les activitats següents:
a) Les rutes i altres activitats on es faci nit al ras, en tendes de campanya o similars.
b) Els camps de treball que, per les seves característiques o per la seva situació, motivades per l’interès social del projecte, allotgin les persones participants en instal•lacions provisionals, fixes o mòbils, distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents, amb una finalitat diferent a la d’allotjament.
8.3 En el cas dels camps de treball, dels casals de vacances, dels casals esportius i de les rutes i rutes esportives, les entitats organitzadores i les entitats promotores han de garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de seguretat siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la integritat física de les persones que participen en l’activitat.
Article 9
Activitats mixtes
Quan una activitat que reguli aquest Decret inclogui dins el seu programa la realització d’una o més activitats de modalitat diferent però que també reguli el present Decret, aquestes altres activitats han de complir les disposicions que els siguin aplicables d’aquest Decret.
Article 10
Notificació de l’activitat
10.1 Les activitats amb pernoctació que regula aquest Decret que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives s’han de notificar al departament competent en matèria de joventut.
Les activitats sense pernoctació s’han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.
10.2 En el cas dels casals de vacances i esportius, si la durada del casal supera una setmana, es poden notificar com a diverses activitats independents, que han de tenir una durada mínima d’una setmana
cadascuna.
10.3 Les notificacions s’han de presentar de manera preferent per via electrònica a través de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat), sens perjudici que es pugui presentar als altres registres que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El formulari de notificació normalitzat ha d’estar disponible al web del departament competent en matèria de joventut, l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i al web del Canal Empresa.
El formulari ha de contenir com a mínim les dades següents:
a) Tipologia de l’activitat.
b) Identificació i filiació de les entitats organitzadora i promotora.
c) Dates i lloc de realització de l’activitat.
d) Nombre i edat dels participants.
e) Nom, cognoms, NIF, edat i, si escau, titulació de totes les persones de l’equip de dirigents.
f) Telèfon de contacte de la persona responsable de l’activitat.
g) Telèfon mòbil de contacte per emergències durant l’activitat.
10.4 El termini de presentació de la notificació és de fins a set dies abans de l’inici de l’activitat si es fa per via electrònica, o de vint dies si es fa presencialment en un registre oficial.
10.5 La cancel•lació o modificació de les dades d’una activitat notificada prèviament s’ha de comunicar al departament competent en matèria de joventut abans de la data de l’inici de l’activitat, llevat que una circumstància extraordinària justifiqui fer-ho abans de l’acabament de l’activitat. No es pot fer cap tipus de canvi en les dades notificades una vegada hagi finalitzat l’activitat.
10.6 El departament competent en matèria de joventut ha de facilitar per mitjans electrònics les dades de les notificacions rebudes al Consell Català de l’Esport, a les administracions locals, al ConselhGenerau d’Aran i a la resta de departaments de la Generalitat competents en matèria de seguretat, emergències i sanitat, per tal de facilitar la coordinació i el compliment de les seves competències respectives.
Article 11
Obligacions de la persona responsable de l’activitat
Són obligacions de la persona responsable de l’activitat:
a) Complir i fer complir les previsions d’aquest Decret.
b) Vetllar perquè es faci la notificació de l’activitat si aquesta és preceptiva i, si escau, perquè es comuniqui al departament competent en matèria de joventut, abans de l’inici de l’activitat, la seva anul•lació o les modificacions que s’hagin produït després de la presentació de la notificació.
c) Facilitar la comprovació i el seguiment de l’activitat al personal degudament acreditat que s’encarrega d’aquesta funció.
d) Garantir l’execució del programa de l’activitat.
e) Vetllar perquè l’activitat es desenvolupi amb les condicions sanitàries, d’higiene i de seguretat necessàries.
f) Vetllar perquè les persones participants respectin les propietats, les instal•lacions i el medi natural del lloc on es dugui a terme l’activitat, i establir prou controls per tal d’evitar qualsevol risc d’incendi forestal.
g) Garantir el coneixement per part de les persones participants a l’activitat del protocol d’actuació en emergències que s’estableixi a l’efecte i de l’execució de les mesures previstes per situacions de risc o emergència, especialment el sistema d’avís i les mesures de protecció a aplicar.
h) Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques i tabac i de qualsevol altra substància que pugui generar dependència.
i) Vetllar perquè es compleixi la normativa reguladora corresponent, quan l’organització i la realització d’alguna de les activitats del programa general vagin a càrrec d’una empresa o entitat especialitzada.
Article 12
Documentació obligatòria durant la realització de l’activitat
12.1 Durant la realització de l’activitat, la persona responsable ha de disposar obligatòriament de la documentació següent:
a) Programa general de l’activitat, amb indicació dels objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària o graella de les activitats concretes que s’han de dur a terme.
b) Autorització de participació a l’activitat de totes les persones participants menors d’edat, signada per la persona que en tingui la potestat parental, tutela o que tingui encarregat legalment l’exercici de les funcions tutelars o de guarda.
c) Fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat, signada pel pare, mare, tutor o representant legal, on constin els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar, amb indicació d’horaris i quantitats, dades actualitzades de l’estat de vacunació, i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària.
d) Llista ordenada amb els noms, les adreces i els telèfons de totes les persones assistents a l’activitat: infants, joves, membres de l’equip de dirigents i personal de suport logístic.
e) Tarja magnètica d’identificació sanitària o altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l’activitat.
f) Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures d’assegurances que estableix l’article 5.
g) En les activitats que s’han de notificar d’acord amb l’article 10.1, a més de tot el que estableixen els apartats anteriors, la persona responsable ha de disposar dels documents següents:
Còpia de la notificació de l’activitat.
Documentació o carnet acreditatiu de la inscripció de la persona responsable de l’activitat i de les persones dirigents als registres que preveuen els articles 4.3 i 4.5.

12.2 Les inscripcions, les autoritzacions de participació i les fitxes de salut es poden tramitar electrònicament.
Article 13
Incompliment de les obligacions
La responsabilitat per l’incompliment de les obligacions que estableixen els articles 11 i 12 recau sobre la persona responsable de l’activitat i subsidiàriament sobre l’entitat promotora i l’entitat organitzadora de l’activitat.
Article 14
Assessorament, comprovació i seguiment
14.1 Correspon al departament competent en matèria de joventut verificar el compliment d’aquest Decret, assessorar les entitats promotores i organitzadores i fer les visites de comprovació i seguiment corresponents, per tal de garantir la qualitat pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat dels participants.
14.2 Igualment, el Consell Català de l’Esport, en l’exercici de les seves competències, pot fer visites als casals esportius, a les estades o campus esportius i a les rutes esportives, verificar el compliment de la normativa corresponent i assessorar les entitats organitzadores i promotores.
14.3 El departament competent en matèria de joventut i el Consell Català de l’Esport han de vetllar perquè les activitats donin suport a les polítiques educatives destinades a fomentar la formació en els valors dels drets humans, la cohesió social, la coeducació, la igualtat entre dones i homes i la no-discriminació per qualsevol condició i circumstància personal o social.
Article 15
Instal•lacions esportives
Quan les estades esportives i els casals esportius es duguin a terme en instal•lacions esportives, aquestes instal•lacions han d’estar donades d’alta al cens d’equipaments esportius gestionat pel Consell Català de l’Esport.
Article 16
Accessibilitat
16.1 Quan a les activitats que regula aquest Decret hi hagi participants amb discapacitat, prèviament a la realització de l’activitat, l’entitat organitzadora ha de valorar els casos per tal d’ajustar la ràtio de l’equip dirigent, si escau, i establir si cal algun suport addicional.
16.2 Les entitats promotores o organitzadores de les activitats que regula aquest Decret, han de garantir progressivament les condicions d’accessibilitat suficients en la comunicació perquè les persones amb discapacitat física, sensorial o intel•lectual puguin comprendre-les, gaudir-ne i participar-hi, si escau.
Article 17
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal s’han de tractar d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional
Aplicabilitat de la normativa laboral i de voluntariat
El règim d’obligacions, assegurances i accions de seguiment que preveu aquest Decret s’han d’entendre sens perjudici dels deures, les obligacions i els controls que estableix la normativa laboral o de voluntariat quan la relació entre els responsables i els dirigents de l’activitat amb l’entitat promotora o organitzadora tingui aquest caràcter o derivi d’una relació de voluntariat.
Disposició transitòria
Titulacions vàlides per a la consideració de professionals de l’educació en el lleure, fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya
Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l’educació en el lleure en la modalitat de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d’un dels títols següents:
Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Certificat professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l’educació en el lleure en la modalitat de director/a d’activitats d’educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d’un dels títols següents:
Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
Certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Als efectes del que preveu l’article 12.1.g), la persona responsable de l’activitat ha de disposar de la documentació o carnet que acrediti les formacions que preveu aquesta disposició transitòria.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Disposicions finals
–1 Actualització dels imports de les assegurances que fixa aquest Decret
S’habilita a la persona titular del departament competent en matèria de joventut per actualitzar els límits de les assegurances que fixa l’article 5, mitjançant Ordre.
–2 Registre Oficial de Professionals d’Educació en el Lleure
El Registre Oficial de Professionals d’Educació en el Lleure que preveu el present Decret s’ha de regular mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joventut, al qual quedarà adscrit.
–3 Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’1 de novembre de 2016.
Barcelona, 5 de juliol de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
(16.187.077)