«3. Les entitats, els centres, els establiments públics o privats i les empreses amb ànim de lucre o sense, dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva o es prestin serveis esportius a canvi d’una contraprestació econòmica (preu, quota o similar) han de disposar de professionals de l’esport que han d’estar en possessió del certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en aquelles professions i competències que li pertoquin per exercir l’activitat, o bé ha d’estar col• legiat en el Col•legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, d’acord amb la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, modificada per la Llei 7/2015, de 14 de maig. L’establiment, entitat o empresa ha de garantir a l’usuari l’assessorament o ajuda tècnica i personal necessària per part de tècnics titulats mentre realitzi les activitats d’esport, d’esbarjo o aventura vinculades a l’activitat física o esportiva per les quals s’ha cobrat una contraprestació econòmica a l’esmentat usuari. Així mateix, les entitats, centres o empreses, han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona com a conseqüència de les condicions de les instal•lacions o de l’activitat esportiva. Les activitats a les escoles en horari lectiu no són objecte d’aquesta regulació, l’ús dels espais esportius escolars, fora de l’horari lectiu, o dels espais públics urbans o a la natura per a l’ús lliure de la població en general queden exempts d’aquesta obligació, excepte que es tracti d’activitats en aquests espais públics organitzades per empreses, entitats o centres i amb una contraprestació econòmica per a la seva pràctica. Aquestes disposicions legals entraran en vigor als 3 mesos des de la seva publicació al DOGC, excepte en els cassos de les entitats esportives sense ànim de lucre i les instal•lacions municipals de gestió pública en municipis de menys de 50.000 habitats que entrarà en vigor al cap d’un any de la seva publicació al DOGC

Article 210. Modificació de la Llei 3/2008 (Exercici de les professions de l’esport) 1. Es deroga l’article 16 de Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 2. Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que resta redactat de la manera següent: «1. Als efectes del que disposa l’article 4.2, específicament per a les activitats esportives de socorrisme aquàtic en piscines, resten habilitades per a exercir les funcions pròpies dels monitors esportius professionals en aquest tipus d’activitats les persones que acrediten la formació determinada pel Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny, o altres formacions contrastades referides a salvament i socorrisme, i que també tenen reconeguda l’experiència professional en socorrisme aquàtic en piscines, com a mínim de dues temporades, abans de l’entrada en vigor del present apartat 1.» 3. S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 3/2008, amb el text següent: «Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l’àmbit de l’esport »1. A partir de l’1 de gener de 2017 i fins a l’1 de gener de 2019, resta en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13. Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a l’obligació de col•legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva. BOPC 322 3 de febrer de 2017 3.01.01. Projectes de llei 153 »2. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor de la present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert per l’apartat 1.»