QUINA IMPORTANCIA TE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER LES ENTITATS ESPORTIVES

El tenir un assegurança de Responsabilitat civil amb les cobertures mínimes que ens marca la llei no es garantia de que aquesta cobreixi totes les incidències que es produeixin, ja que en podríem trobar en diverses situacions: 1.- Que la entitat no hagués complert de manera correcte les mesures de seguretat adients, i que per [...]